Kustannus Makelä

Tieto ja harrasteet


 
Walter T. Foster (toim.)

Kalligrafia ja tekstaus

Suositun piirustussarjan uutuusteos käsittelee aina ajankohtaista käsin kirjoittamisen taitoa. 

Kaunis kirjoitus on ilo silmälle! Se on myös hyvä harrastus - käsin kirjoitta­minen rentouttaa mieltä, ja taidot ke­hittyvät harjoitellessa nopeasti.  

Tässä kattavassa teoksessa perehdy­tään sekä kalligrafiaan taidemuotona että vapaamuotoisempaan tekstauk­seen. Erilaisia kirjaintyylejä esitellään runsaasti: harjoittelun pohjaksi ote­taan muun muassa roomalaiset aak­koset, goottilaiset kirjaimet, isoäidin aikaiset kaunokirjaimet sekä monet modernit, pelkistetyt kirjaimet.  

Mukana on vinkkejä värien käyt­töön ja tekstin sommitteluun sekä opastusta valmiiden töiden digi­tointiin. Laaja opaskirja esittelee li­säksi parhaat välineet ja materiaalit erityyppisiin töihin. Kirjan lopussa olevien harjoitteluarkkien avulla on helppo edetä teoriasta käytäntöön.  

Kalligrafia ja tekstaus kuuluu kan­sainväliseen menestyssarjaan, jonka piirustusoppaita on myyty yli 1,5 mil­joonaa kappaletta.

Suomennos: Auli Hurme-Keränen
ISBN: 978-952-341-161-6
Ilm: 04/2019
Ovh: 45,00 €

74.12 / 192 s. / 23,5 x 31 cm / Sid.Takaisin